POREKLO BLAGA - novosti, aktualnosti in pričakovanja

Prehodno obdobje za uporabo sistema registriranih izvoznikov (sistem REX) se je v EU zaključilo.

 

BREXIT – otežene so napovedi o poslovanju z GB zaradi nejasnosti glede načina izhoda iz EU, pa vendar... 

 BREXIT

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je začel veljati 1. 2. 2019.

 

Primeri iz prakse – sodelujte pri oblikovanju tega dela programa, pošljite svoja vprašanja vnaprej!

Čas in kraj:

             

torek, 2. aprila 2019, z začetkom ob 9. in s koncem približno ob 14.30

M Hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana - Šiška, zemljevid


 Parkirišče je v neposredni bližini hotela, prav tako avtobusno postajališče več prog mestnega prometa. 

Izvajalci:

 

 

Ana MAČEK, strokovnjakinja za vprašanja s področja porekla blaga

 

Uvod:

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je bil objavljen v Uradnem listu EU L 330, dne 27. 12. 2018. Pravila o poreklu in postopki glede porekla se razlikujejo od pravil o poreklu, ki so v veljavi med državami oziroma skupinami držav, s katerimi je EU že sklenila sporazume o prosti trgovini. Evropska komisija je zato pripravila smernice v zvezi z izvajanjem pravil o poreklu iz sporazuma med EU in Japonsko (zahtevki za preferencialno tarifno obravnavo, vedenje uvoznika, preverjanje porekla, zavrnitev preferencialne tarifne obravnave, navedba o poreklu za večkratne pošiljke enakih izdelkov) in jih objavila na svoji spletni strani. Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je začel veljati 1. 2. 2019. Na seminarju bomo predstavili vse posebnosti sporazuma.

 

Sporazum med EU in Kanado se je začel začasno uporabljati 21. 9. 2017. Na seminarju bomo predstavili vse posebnosti Protokola o pravilih o poreklu in postopkih za pridobivanje porekla, ki je del Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med EU in Kanado. Predstavili bomo tudi smernice v zvezi z izvajanjem sporazuma CETA, ki jih je Evropska komisija objavila na svoji spletni strani. Te smernice so bile večkrat posodobljene zaradi sprememb izvedbenih določb k carinskemu zakoniku Unije (zadnja sprememba izvedbene uredbe k CZU, objavljena v Uradnem listu EU aprila 2018), v smernice pa so bili dodani tudi nekateri praktični primeri. 

Novi sporazumi – sporazum med EU in Singapurjem; modernizacija sporazuma med EU in Mehiko.

Diagonalna kumulacija - na praktičnih primerih bomo razložili zadnje obvestilo Komisije (Uradni list EU C 325, z dne 14. 9. 2018) v zvezi z začetkom uporabe Regionalne konvencije (razpredelnice 1, 2 in 3) ter pojasnili možnosti uporabe diagonalne kumulacije.  Na seminarju bomo natančno razložili, kako v praksi uporabiti razpredelnici 2 in 3 (uporaba razpredelnic v praksi)  ter razložili, v katerih primerih so veljavna pravila o poreklu blaga zapisana v Regionalni konvenciji.

Sestavljanje izjav dobavitelja v praksi in tristranski poslina seminarju se bomo osredotočili predvsem na razlago zakonodaje, konkretne primere iz prakse, pogosta vprašanja iz gospodarstva in sestavljanje izjav dobavitelja v primerih tristranskih poslov. 

Izstop Združenega kraljestva iz EU (BREXIT): Združeno kraljestvo od 29. marca 2019 (dve leti po uradnem obvestilu o odločitvi za izstop iz EU) predvidoma ne bo več članica EU. To pomeni, da bo od 00.00 ure 30. marca 2019 po srednjeevropskem času vsa primarna in sekundarna zakonodaja Unije prenehala veljati za Združeno kraljestvo, razen če se z ratificiranim sporazumom o izstopu določi drug datum. Združeno kraljestvo bo s tem postalo »tretja država«. Torej obstajata dve možnosti: dogovorjeno prehodno obdobje (sporazum o izstopu) ali BREXIT brez dogovora. Na seminarju boste dobili vse informacije, povezane s poreklom blaga ter trgovino med državami članicami EU in Združenim kraljestvom, ki bodo na voljo do dneva izvedbe seminarja.

Sistem registriranih izvoznikov (sistem REX) - v okviru splošnega sistema preferencialov se je v EU začel uporabljati sistem registriranih izvoznikov (sistem REX) 1. 1. 2017. Prehodno obdobje se je v EU zaključilo 31. 12. 2017. Države upravičenke do GSP EU so (bodo) postopoma začele uporabljati sistem REX - 1. 1. 2017, 1. 1. 2018 ali 1. 1. 2019. To pomeni, da se bo za te države prehodno obdobje, v katerem pristojni organi držav upravičenk do GSP še lahko izdajajo potrdila o poreklu obrazec A izvoznikom, ki še niso registrirani (navedbe o poreklu sestavljajo izvozniki sami), končalo na različne datume, odvisno tudi od tega, ali je/bo država upravičenka zaprosila za polletno podaljšanje prehodnega obdobja, ali ne. V povezavi s prehodnim obdobjem za države upravičenke do GSP vas bomo opozorili, na kaj morate biti pozorni, ko uvažate blago iz držav upravičenk do GSP EU, ki so dejansko že začele uporabljati sistem REX in se je zanje prehodno obdobje že zaključilo oziroma ko uvažate blago iz držav upravičenk, ki so začele uporabljati sistem REX 1. 1. 2018 ali 1. 1. 2019. Ob upoštevanju enoletnega prehodnega obdobja in možnosti, da se le-to podaljša za šest dodatnih mesecev, naj bi vse države upravičenke do GSP iz prve skupine (uporaba sistema REX od 1. 1. 2017) uporabljale sistem REX od 1. 7. 2018 dalje (Obvestilo uvoznikom; Uradni list EU C 222, z dne 26. 6. 2018). Določene države upravičenke pa trenutno ne morejo koristiti ugodnosti tarifnih preferencialov na podlagi sheme GSP Unije.  

Sistem REX pa se v EU ne uporablja samo v okviru sheme GSP Unije, ampak tudi izven tega okvira. Sitem REX se uporablja v okviru sporazumov o prosti trgovini s tretjimi državami, v katerih je določeno, da lahko dokument o poreklu izpolni izvoznik v skladu z zadevno zakonodajo Unije (sistem REX se že uporablja v okviru sporazuma CETA med EU in Kanado, v okviru sporazuma med EU in Japonsko; sistem REX pa se bo uporabljal tudi v okviru nekaterih bodočih sporazumov, npr. v okviru sporazuma med EU in Vietnamom; uporabljal pa se bo tudi v okviru nekaterih avtonomnih režimov, npr. v okviru Čezmorskih držav in ozemelj je predviden začetek uporabe sistema REX v letu 2020). 


 

Program:

 

  • BREXIT

 

  • Notranji trg EU – sestavljanje izjav dobavitelja v praksi, razlike med izjavo  dobavitelja, ki se uporablja za dokazovanje preferencialnega porekla blaga na notranjem trgu EU, in izjavo dobavitelja, ki se uporablja za namene kumulacije v carinski uniji med EU in Turčijo; sestavljanje izjav dobavitelja v primeru tristranskih poslov; praktični primeri.

 

  • Obvestilo Komisije v zvezi z uporabo Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu ali protokolov o pravilih o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami k tej konvenciji – uporaba razpredelnic 2 in 3 v praksi; veljavna pravila o poreklu blaga; SAP kumulacija in nova SAP+ kumulacija.

 

  • Splošni sistem preferencialov (GSP) in sistem registriranih izvoznikov (REX) ter drugi enostransko sprejeti preferencialni tarifni ukrepi. Uvoz v EU iz držav upravičenk, za katere se je prehodno obdobje že zaključilo; uvoz v EU iz držav upravičenk, ki so začele uporabljati sistem REX 1. 1. 2018 ali 1. 1. 2019 in uvoz v EU iz držav upravičenk, ki trenutno ne morejo koristiti ugodnosti tarifnih preferencialov na podlagi sheme GSP Unije.

 

  • Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado ter Evropsko unijo: posebnosti sporazuma, predstavitev smernic.

 

  • Sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko: posebnosti sporazuma.

 

  • Primeri iz prakse: nezadostni postopki obdelave ali predelave, kumulacija, sestavljanje izjav dobavitelja, predložitev navedbe o poreklu, itd. Pričakujemo tudi Vaša vnaprejšnja vprašanja!

 

  • Carinska unija med EU in Turčijo - A.TR. in status blaga, načini trgovanja z vsemi posebnostmi.

 

  • Novi sporazum: sporazum med EU in Singapurjem.

 

  • Modernizacija sporazuma med EU in Mehiko.

Kotizacija in prijava:

Kotizacija za udeleženca je 155,00 € (189,10 € z 22% DDV).

in vključuje tudi strokovno gradivo, dodatna e-gradiva in postrežbo v času predavanj.
Vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije ima popust, cena s popustom je 125,00 € (152,50 € z 22% DDV).

Nakažete jo na ODIN d.o.o., Ljubljana,
TRR: SI56  05100 - 8010472985, sklic 00  18 - 1102.

 

Prijave sprejemamo do zapolnitve skupine:
- preko spletnih strani
- po elektronski pošti: info@odin.si
- po pošti: ODIN d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana