Celovito urejanje delovnih in plačnih razmerij v praksi skladno z aktualnimi ukrepi

 

Konkretna napotila za odpravo ugotovljenih nepravilnosti nadzornih

organov

Pravilno določanje, obračunavanje in izplačevanje plač

Napredovanja v višji plačni razred in v nazive so ponovno sproščeno

Čas in kraj:

  

torek, 3. marec 2015
CITY hotel - konferenčni center, Dalmatinova 15, Ljubljana, 
zemljevid
z začetkom ob 9.00 in zaključkom približno ob 14.00.


 Svetujemo vam, da svoja vozila parkirate v eni od bližnjih parkirnih hiš ali na parkirišču ob železniški postaji.

Izvajalci:

  

mag. Branko Vidič,
Ministrstvo za javno upravo,
vodja Sektorja za plače v javnem sektorju

Uvod:

 

Vabimo vas na seminar, na katerem bodo predstavljene najbolj aktualne teme s področja urejanja delovnih razmerij zaposlenih v javnem sektorju s poudarkom na pravilnem določanju, obračunavanju in izplačevanju plač, vključno s pravilnim poročanjem podatkov o plačah v informacijski sistem za posredovanje podatkov in analizo plač, drugih izplačil in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP). Poudarek bo na predstavitvi zadnjih novosti v tej zvezi (Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v letu 2015), izvedbi postopkov ocenjevanja in napredovanja (v letu 2015 so napredovanja v višji plačni razred in v nazive ponovno sproščena) in konkretnih napotilih za ravnanje proračunskih uporabnikov v praksi.     

 

Poleg odgovorov na pogosta vprašanja in razčiščevanju nejasnosti, ki se pojavljajo pri uresničevanju novih predpisov v praksi, bo dan poseben poudarek pripravi aktov in ravnanj za odpravo nepravilnosti, ki so bile ugotovljene v postopkih nadzora in posameznih revizij poslovanja proračunskih uporabnikov. Obravnavani bodo tudi nekateri konkretni primeri nepravilnih ravnanj (glej IV. točko programa).  

 

Seminar je namenjen vodstvenim delavcem v javnem sektorju (direktorjem, njihovim namestnikom oziroma pomočnikom predstojnikov, vodjem kadrovskih služb), vključno z župani in direktorji občinskih uprav, prav tako pa tudi vsem drugim, ki se strokovno ukvarjajo s problematiko delovnih razmerij ter določanjem, obračunavanjem in izplačevanjem plač v javnem sektorju. Izvedba programa je zastavljena tako, da bodo nujno potrebne informacije za pravilno določanje in izplačevanje plač ter ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev prejeli tudi zaposleni, ki so se na novo pričeli ukvarjati s tem področjem.     

Program:

 

I. Novosti glede ukrepov za zmanjševanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju v letu 2015 (Dogovor s sindikati, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju v letu 2015, ZIPRS)    

 

II. Izvajanje novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZPSJS-S) s poudarkom na vračilu preveč izplačanih plač    

 

III. Novosti poročanja o plačah in številu zaposlenih po virih financiranja v ISPAP (informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju)    

 

IV. Konkretna napotila za odpravo ugotovljenih nepravilnosti nadzornih organov, kot na primer: 

 • nepravilnosti v zvezi s prehodom v nov plačni sistem in napačno prevedbo,
 • nepravilnosti v zvezi s postopkom ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev,
 • napačno povzemanja delovnih mest iz drugih kolektivnih pogodb,
 • nepravilen prenos plačnih razredov napredovanj,
 • napačna uporaba 14. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (znižanje osnovne plače zaradi neizpolnjevanja pogoja glede izobrazbe),
 • napačna določitev plačnega razreda zaradi napačne uporabe drugega odstavka 19. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, neocenitev javnih uslužbencev za pretekla ocenjevalna obdobja in posledično napačna izpeljava postopkov napredovanja,
 • neupoštevanje interventnih predpisov, ki urejajo napredovanje javnih uslužbencev,
 • napačna določitev plačnega razreda javnega uslužbenca plačne skupine B (npr. direkorja občinske uprave) po prenehanju mandata,
 • napačna priprava akta o določitvi plačila župana za opravljanje neprofesionalne funkcije,
 • nepravilno upoštevanje vpliva prekinitve delovnega razmerja na prenos doseženih plačnih razredov napredovanj, tek napredovalnega obdobja in ocenjevanje,
 • ipd.

 

 

V. Odgovori na konkretna vprašanja udeležencev

Kotizacija in prijava:

  

Kotizacija za udeleženca je 140,00 € (z 22% DDV 170,80 €in vključuje tudi pisno gradivo in postrežbo v času seminarja. Vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije ima popust, cena s popustom je 100,00 € (z 22% DDV 122,00 €).

 

Nakažite jo na ODIN d.o.o., Ljubljana,
TRR: SI56  05100 - 8010472985, sklic 00  16 - 0305
po prejemu našega računa.

 

Prijave sprejemamo do zapolnitve skupine:
- preko spletnih strani
- po elektronski pošti: info@odin.si
- po telefaksu: 01/ 511 31 65
- po pošti: ODIN d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana
 

Prijavnica velja kot naročilnica. Odpoved mora biti pisna.
Pri neudeležbi brez pisne odjave do dneva izvedbe kotizacije ne vračamo.